Η Πράξη με τίτλο «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» και ο προϋπολογισμός Ένταξης ανέρχεται σε 27.295.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Φορέας Υλοποίησης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο είναι ο Κύριος της Πράξης.

Ομάδα Στόχος της Πράξης είναι 2.400 Απόφοιτοι Νομικών Σχολών που θα πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση σε Δικαστήρια / Εισαγγελίες της χώρας (για χρονικό διάστημα 12 μηνών) και σε Δικηγορικά Γραφεία/Δικηγορικές Εταιρείες (για χρονικό διάστημα 6 μηνών) ώστε να συμμετάσχουν στις διαδικασίες απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Το όφελος για τους ασκούμενους δικηγόρους είναι διττό, καθώς από τη μια πλευρά αποκομίζουν νομικές γνώσεις για την ελληνική νομοθεσία και νομολογία αντλώντας πολύτιμη γνώση για τις διαδικασίες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών και ταυτόχρονα αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία ασκούμενοι σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες.

Στόχος της Πράξης είναι και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα Δικαστήρια/Εισαγγελίες προς τους πολίτες και η υποβοήθηση των διαδικασιών επιτάχυνσης του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης μέσω της ενασχόλησης των ασκούμενων με την καθημερινή δικαστική ύλη.

Η Πράξη προβλέπεται να ολοκληρωθεί μετά την διενέργεια 4 κύκλων υλοποίησης διάρκειας 18 μηνών έκαστος.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται με την χρήση αντικειμενικών κριτηρίων που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε κοινωνικά-οικονομικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων ( επιπλέον μοριοδότηση των οικονομικά ασθενέστερων ή των ευρισκόμενων σε μειονεκτική θέση λόγω αναπηρίας υποψηφίων) σύμφωνα με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η αμοιβή του κάθε ασκούμενου ανέρχεται στο ποσόν των 600€ ανά μήνα (εφόσον τηρηθούν οι υποχρεώσεις συμμετοχής που θα αναγράφονται στην Σύμβαση Πρακτικής που θα συνάψει με τον Φορέα θέσης Πρακτικής). Η αμοιβή βαρύνεται με τις νόμιμες παρακρατήσεις Φόρου Εισοδήματος ενώ δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΦΚΑ.

Η υλοποίηση της Πράξης κρίνεται αναγκαία καθώς αναμένεται να συμβάλλει:

 • στη δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης νέων αποφοίτων, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική ή/ και κοινωνική θέση
 • στην αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των δικηγόρων, μέσω της πρακτικής άσκησης,
 • στην σύμπραξη του παραγωγικού τομέα στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης (δικηγορικά γραφεία)
 • στην καταπολέμηση της διαρροής πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, το οποίο λόγω δυσχερών συνθηκών δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει το απαιτούμενο 18μηνο πρακτικής άσκησης, και
 • στην είσοδο των ωφελούμενων στην ενδεικνυόμενη αγορά εργασίας.

Προκειμένου να συμμετέχετε στο πρόγραμμα θα πρέπει να εισέλθετε στο παρόν πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας του portal της Ολομέλειας.

Για την ορθή υποβολή της αίτησής σας παρακαλείσθε να ακολουθήσετε προσεκτικά τα βήματα συμπλήρωσης των στοιχείων που απαιτούνται από το πληροφοριακό σύστημα καθώς και να λαμβάνετε υπόψη τις επισημάνσεις που βρίσκονται στα πεδία συμπλήρωσης.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή τυχόν ερωτήματα μπορείτε είτε να απευθύνεστε στο call center (τηλέφωνο επικοινωνίας 2103001030, ώρες 09:00-17:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες) είτε να αποστέλετε μηνύματα μέσω του παρόντος πληροφοριακού συστήματος της Πράξης.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το οποίο απαιτεί από τον Δικαιούχο της Πράξης (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης) την συλλογή δεδομένων των συμμετεχόντων (microdata) μέσω ερωτηματολογίων που καλούνται να συμπληρώσουν κατά την είσοδο και έξοδο από την Πράξη.

Ο Δικαιούχος της Πράξης έχει αναθέσει σε Ανάδοχο ( Ένωση Νομικών Προσώπων «INTRAWAY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ») την συλλογή και επεξεργασία των microdata. Η Ανάδοχος Ένωση, είναι εναρμονισμένη με τις προβλέψεις του ρυθμιστικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και στο πλαίσιο του παρόντος έργου αναλαμβάνει να μην δημοσιοποιεί, αναπαραγάγει διακινεί κ.λπ. προσωπικά δεδομένα που τυχόν έρθουν στην κατοχή του, τα οποία θα υποβάλλει σε σύννομη και δίκαιη επεξεργασία, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα Προσωπικά Δεδομένα και το Ν.4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του έργου λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (παράγραφος 1 & 2 του Άρθρου 5 του Κανονισμού):

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Περιορισμός του σκοπού: Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και εξασφαλίζεται ότι δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Ακρίβεια: τα δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, θα επικαιροποιούνται. Λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα: Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Η σύνδεση γίνεται μέσω των στοιχείων πρόσβασης που διαθέτετε για το Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Για να μεταφερθείτε στο περιβάλλον σύνδεσης της Ολομέλειας, πατήστε το παρακάτω κουμπί.